Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden SDD Finance BV en/of dochtervennootschappen tevens online BtoC versie augustus 2020
Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden als PDF. Klik hier.

Artikel 1 Definities
SDD: SDD Finance BV en/of haar dochtervennootschappen SDD Productions BV, SDD BV, SDD R&D BV en SDD Vastgoed BV, AMR Europe B.V., zijnde de opdrachtnemer
Koper = consument indien sprake van een natuurlijke persoon (= consument) of koper is rechtspersoon die met SDD een contractuele relatie aangaat of wenst aan te gaan uit hoofde van een met SDD gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, zijnde de opdrachtgever.
De bepalingen waar wordt verwezen naar “consument” zijn niet van toepassing op de koper niet zijn consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen van en op alle met SDD aangegane overeenkomsten. Het onderwerp van de aanbieding of overeenkomst betreft zowel de levering van zaken als diensten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.2 Deze algemene voorwaarden sluiten alle inkoop- of andere voorwaarden van de koper of van enige organisatie waartoe de koper hoort, uit, tenzij deze door SDD uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard..
2.3 Bijzondere bepalingen in de koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst prevaleren boven de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden en zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SDD en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbieding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2 Aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling door SDD, is SDD op geen enkele wijze aan de door de koper geplaatste bestelling gebonden. Dat betekent dat indien er een order komt die abusievelijk niet wordt bevestigd kan worden geannuleerd.
3.3 . Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SDD passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal SDD daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch (online) wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Tevens wordt vermeld of de aangeboden producten, voor de Consument op maat gemaakte producten betreft, ten aanzien waarvan het wettelijk herroepingsrecht niet geldt. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als SDD gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden SDD niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.5. Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a) de potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op de daartoe via de webshop van SDD geëigende digitale wijze van en de volledig ingevulde bestelgegevens aan SDD via de elektronische weg zijn verzonden en door SDD zijn ontvangen;
b) door de koper is een op naam gestelde aanbieding in welke vorm dan ook getekend welke door SDD is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door SDD aan de potentiële koper is uitgebracht;
3.6 SDD zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en b. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
3.7 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door SDD een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via de webshop is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres.
3.8 Koper en SDD komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en 3.4 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SDD gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.9 Een op naam gestelde aanbieding in welke vorm dan ook heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
3.10 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen SDD en koper zijn overeengekomen.
3.11 SDD is gerechtigd zonder toestemming van de koper, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
3.12 Voor alle koopovereenkomsten en andersoortige overeenkomsten geldt dat levering geschiedt “EX WORKS” conform de meest recente Incoterms uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met SDD.
3.13 De koper is verplicht de geleverde goederen bij aankomst te controleren op transportschade en zichtbare fouten, waaronder ook glasbreuk valt. De koper moet de fouten op de vrachtbescheiden laten noteren. Door ondertekening van de vrachtbescheiden wordt de levering als volledig en zonder zichtbare fouten beschouwd.
3.14 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Artikel 4 Prijzen en betaling
4.1 De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege en “EX WORKS” conform artikel 3.12.
4.2 SDD is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% per jaar is, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.3 . Bij online bestellingen, voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen 100% en direct bij bestelling/ het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
4.3.1 Wanneer vooruitbetaling is bedongen bij online bestellingen of offline bestellingen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4.4 Bij aankopen (offline) op rekening dient de betaling door SDD binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. Bij opdrachten van € 50.000,- en meer wordt van de totale waarde van de bestelling 50% voor de datum en 50% na de datum van fysieke aflevering gefactureerd.
4.5 Bij gebreken van tijdige betaling is koper een vertragingsrente verschuldigd van 3% van het factuurbedrag per maand.
4.6 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.7 Voorgaande geldt indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren

Artikel 5 Levering en reclame
5.1 Leveringstijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de overeenkomst blijkt. Een in een overeenkomst overeengekomen termijn is geen fatale termijn.
5.2 Reclames over direct waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen zeven dagen na aflevering c.q. het verrichten van de betreffende diensten door SDD te zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is SDD niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten.
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SDD mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De consument realiseert zich dat het herroepingsrecht niet geldt voor in zijn opdracht vervaardigde maatwerkproducten, waaronder doch niet uitsluitend ook worden verstaan, producten die weliswaar standaardafmetingen hebben maar op verzoek van de consument speciaal dienen te worden vervaardigd door een leverancier van SDD alsmede producten waaraan aanpassingen zijn verricht etc.
6.2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. SDD mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Verlengde bedenktijd
6.3. Indien SDD de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.4. Indien SDD de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan SDD.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) SDD. Dat laatste kan ook door de producten terug te brengen naar de showroom. Dit hoeft niet als SDD heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de SDD verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van SDD bij herroeping
9.1 Als SDD de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 SDD retourneert de (aan)betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij SDD aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit zal door de SDD duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, worden vermeld:
10.1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder worden uitdrukkelijk, doch niet uitsluiten verstaan, producten weliswaar standaardmaten hebben maar specifiek voor de consument worden vervaardigd door een leverancier van SDD, alsmede producten waaraan aanpassingen hebben plaatsgevonden waardoor deze maar voor één specifieke persoon bestemd zijn.
2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra SDD de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Artikel 11 Wanprestatie opdrachtgever
11.1 Indien koper niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is SDD bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door SDD geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.
11.2 Indien SDD bij toerekenbare tekortkoming van koper in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper (6.4 en 6.5).
11.3 Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van koper wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling is aangevraagd, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Koper is aansprakelijk voor alle door SDD geleden schade.
11.4 Wanneer SDD genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau en dergelijke) is SDD gerechtigd aan de koper een vergoeding te berekenen wegens de door SDD gemaakte kosten van tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van SDD de werkelijk door haar geleden schade van de koper te vorderen.
11.5 Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien SDD echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
11.6 Bij niet-betaling door Koper is SDD gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten of te annuleren.
11.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud en eigendomsrechten
12.1 Behoudens het gestelde in de leden 12.2 tot en met 7.6 zal de eigendom van de goederen overgaan op koper bij aflevering.
12.2 SDD behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper geleverde zaken totdat koper aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die SDD tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens SDD. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening van koper zijn.
12.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden/ worden overgedragen of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Partijen hebben uitdrukkelijk beoogd goederenrechtelijke werking te bewerkstelligen met dit artikel en niet slechts verbintenisrechtelijke werking.
12.4 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SDD te bewaren.
12.5 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens SDD tekortschiet of SDD goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is SDD gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Daartoe zal de koper SDD te allen tijde vrije toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen verlenen ter uitoefening van de rechten van SDD. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
12.6 Indien er gerede twijfel bij SDD bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is SDD bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door SDD door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
12.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de koper met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de koper. De goederen/diensten, geleverd door SDD, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.
12.8 SDD behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten op de goederen/diensten voor.
12.9 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
12.10 Bij overtreding van het gestelde in de leden 12.8 en 12.9 is koper aan SDD voor iedere overtreding een boete van € 10.000,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten van SDD op schadevergoeding, nakoming of ontbinding van de koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst.

Artikel 13 Overmacht
13.1 SDD is niet aansprakelijk voor niet, niet juist of niet tijdige uitvoering van aan SDD verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, brand en andere calamiteiten, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite van (de webshop) van SDD.
13.2 Indien SDD bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14 Retentierecht
SDD is gerechtigd om zaken die SDD van de koper onder zich heeft, onder hem te houden tot voldoening van alle kosten die SDD gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van koper, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voorvermelde of andere zaken van de koper, tenzij de koper voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 SDD aanvaardt aansprakelijkheid voor door koper geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering vermeerderd met het van toepassing zijnde eigen risico.
15.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van SDD beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 25.000,00.
15.3 In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 10.1 en 10.2 aanvaardt SDD geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de koper.
15.4 SDD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken welke hem door de koper ter beschikking zijn gesteld of bij hem zijn ondergebracht.
15.5 SDD is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de koper ter uitvoering van de opdracht zijn versterkt.
15.6 SDD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SDD aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SDD toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.7 SDD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is SDD aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van SDD en/of personen die door SDD worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
15.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SDD.
15.9 SDD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SDD is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Alle adviezen worden door SDD naar beste weten verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend en SDD is dienaangaande niet aansprakelijk.

Artikel 16 Garantie en service
16.1 SDD garandeert dat zaken die het merk SDD dragen gedurende één jaar na de datum van levering vrij zullen zijn van materiële gebreken. SDD zal materiële gebreken gedurende deze periode kosteloos herstellen en vervangen, met uitzondering van occasions die standaard een garantieperiode van 2 maanden dragen.
16.2 Indien SDD een zaak herstelt of vervangt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn en met een redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid.
16.3 SDD zal geen gebreken herstellen en geen defecte zaken vervangen indien het gebrek of het defect het gevolg is van een externe oorzaak, zoals slijtage door normaal gebruik, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of indien niet door SDD geleverde software of hardware van een derde door koper wordt geïnstalleerd op of verbonden met de door SDD geleverde zaak, dan wel bij een ongeluk, gevaar, vochtigheidsbeheer, elektrische spanning of andere omgevingsomstandigheden die gewoonlijk niet in een veilige omgeving worden aangetroffen. SDD zal eveneens geen onderdelen van geleverde zaken herstellen of vervangen die door een derde zijn aangepast of hersteld.
16.4 De verplichting van SDD tot herstel of vervanging is niet van toepassing op verbruiksartikelen.
16.5 Op de door SDD geleverde zaken die niet het merk SDD dragen, wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan SDD is verleend en jegens SDD wordt nagekomen.
16.6 SDD biedt de koper de mogelijkheid om een service/onderhoudsovereenkomst af te sluiten voor zaken die het merk SDD dragen.

Artikel 17 Opzegging/ontbinding
17.1 Alle overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
17.2 Opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde tijd dienen schriftelijk te geschieden met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden. Indien van één der partijen in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst langer voortduurt, onder de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven voor rekening en/of risico van die partij komen, kan opgezegd worden tegen een opzegtermijn korter dan drie maanden dan wel zonder opzegtermijn. Dit is anders indien in de individuele overeenkomst anders is overeengekomen, dan geldt de overeenkomst.
17.3 De partij die opzegt zonder daartoe bevoegd te zijn, of zonder inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn is aansprakelijk voor de andere partij daardoor te lijden schade.
17.4 Ingeval de Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
d. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
e. de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
f. bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

Artikel 18 Vrijwaring
18.1 De Koper vrijwaart SDD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan SDD toerekenbaar is.
18.2. Indien SDD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden SDD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SDD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van SDD en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 19 Verjaring
Alle rechtsvorderingen van koper uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 20 Gegevensbescherming klanten
20.1. Door de Consument in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens worden enkel gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en niet voor andere doeleinden.
20.2 De Consument kan SDD verzoeken over welke persoonsgegevens SDD beschikt en verzoeken dat deze dienen te worden aangepast of verwijderd. SDD zal slechts ongevraagde e-mails toezending van eventuele aanbiedingen nadat de Consument daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In het geval van recalls of terugroepacties wordt het gebruik van de persoonsgegevens van de Consument geacht voort te vloeien uit de gesloten overeenkomst.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op deze algemene voorwaarden, de koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
21.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van SDD (Rechtbank Gelderland locatie Zutphen) is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.
21.3 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Augustus 2020

×

 

Hallo!

Klik hieronder op het contact om een gesprek via Whatsapp te openen.

× Hoe kan ik je helpen?